Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

zamknij

Przy pierwszej wizycie warto przedstawić aktualne badania biochemiczne krwi  – morfologia, lipidogram, glukoza na czczo, próby wątrobowe (ASPAT, ALAT, GGTP), metabolit 25(OH) wit. D3, w przypadku kobiet ferrytynę. Podczas wizyty przeprowadzam badanie BIA w tym celu dobrze jest: nie ćwiczyć intensywnie 12h przed wizytą, nie spożywać alkoholu 12h przed wizytą, około 3h przed badaniem powstrzymać się od jedzenia.

Pierwsza wizyta obejmuje także :

- Omówienie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego Pacjenta;

- Omówienie podstawowych nawyków żywieniowych oraz przeanalizowanie;

- Omówienie wyników badań i ich interpretacja pod kątem wpływu na dietę;

- Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej;

- Planowanie dalszych kroków w celu poprawy stanu zdrowia i sylwetki oraz planowanie wizyt kontrolnych.

Regulamin korzystania z usług gabinetu DIETETYKA KLINICZNA

§1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych on line przez Dietetyka klinicznego poradni Dietetyka kliniczna na rzecz Pacjentów.

§2. Definicje 1. Dietetyk kliniczny – osoba udzielająca świadczenia. Pacjent – każda osoba, która korzysta z usług dietetycznych Dietetyka klinicznego. Materiały – jadłospisy, diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, zwane w dalszej części także leczeniem żywieniowym. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

§3. Obowiązki Pacjenta 1. Pacjent udziela Dietetykowi klinicznemu wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno–żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka klinicznego prawidłowego leczenia żywieniowego. 2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka klinicznego zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka klinicznego o ich zmianach. 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w zaleconym przez Dietetyka klinicznego leczeniu żywieniowym. 4. Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem klinicznym chęci wprowadzenia zmian do ułożonych przez Dietetyka klinicznego leczenia żywieniowego. 5. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk kliniczny nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta zaleconego leczenia żywieniowego. 6. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem klinicznym za pomocą poczty e-mail.

§4. Obowiązki Dietetyka klinicznego 1. Stałe poszerzanie wiedzy i praktyki z zakresu leczenia żywieniowego. 2. Po spełnieniu obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk kliniczny zobowiązuje się przedstawić schemat leczenia żywieniowego podczas pierwszej wizyty. 3. Indywidualne jadłospisy wysyłane są do Pacjenta w terminie do 5 dni roboczych od przesłania dokumentów: „potrawy” oraz „tabele”. Uzależnione jest to od złożoności przypadku i daty dokonania przelewu za indywidualny jadłospis. 4. W przypadku uwag do otrzymanego indywidualnego jadłospisu, Pacjent ma prawo do jednorazowego skonsultowania przesłanego indywidualnego jadłospisu z Dietetykiem klinicznym i poprosić o zmianę kilku składników. Indywidualny jadłospis, nie może być całkowicie zmieniony. 5. W przypadku niemożliwych do spełnienia oczekiwań Pacjenta, Dietetyk kliniczny może odmówić leczenia żywieniowego, podobnie w przypadku przeciwwskazań medycznych, które uniemożliwiają skorzystanie z leczenia żywieniowego. 6. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kliniczny kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty email.

§5. Cennik 1. Warunkiem realizacji wizyty jest opłata za usługę zgodna z cennikiem dostępnym na stronie internetowej gabinetu. 2. W przypadku poszerzenia oferty, na specjalne życzenie Pacjenta, o dodatkowe elementy, które wykraczają poza standardowe ramy oferty dostępnej na stronie, koszt usługi ustalany jest indywidualnie. 3. W przypadku rezygnacji z usług, w trakcie ich trwania, nie są naliczane rabaty jak przy wykupieniu długoterminowej usługi, zwrot jest liczony za wykorzystane usługi wg cennika za pojedyncze świadczenia. 4. W przypadku spóźnienia Pacjenta na wizytę Dietetyk kliniczny zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty. 5. W przypadku spóźnienia na wizytę Dietetyka klinicznego wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasu umówionej wizyty najszybciej jak to tylko możliwe lub w przypadku braku zgody pacjenta na przesunięcie czasu wizyty zostanie dokonany zwrot odpowiedniej części opłaty, obliczony według średniej stawki godzinowej. Dietetyk kliniczny może wyznaczyć inny termin wizyty dogodny dla pacjenta w ramach dokonanej przez pacjenta opłaty. 6. Dietetyk kliniczny ma prawo do zmiany cennika bez podania przyczyny przed rozpoczęciem leczenia żywieniowego.

§6. Sytuacje podlegające zwrotowi kosztów oraz niepodlegające zwrotowi kosztów 1. Pacjent ma obowiązek poinformowania Dietetyka klinicznego o braku możliwości pojawienia się na wizycie do 48 godzin przed jej planowanym terminem. W przeciwnym razie nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów. 2. Dietetyk kliniczny ma obowiązek poinformowania Pacjenta o braku możliwości pojawienia się na wizycie do 48 godzin przed jej planowanym terminem. W przeciwnym razie Pacjent może prosić o zwrot gotówki bądź wyznaczenie innego terminu wizyty. 3. Dietetyk kliniczny nie ponosi odpowiedzialności za brak odesłania w pełni uzupełnionych dokumentów medycznych. W związku z przygotowaniem usługi lub wizyty, w szczególności kosztami przygotowanych materiałów Pacjent nie prawa do zwrotu gotówki.

§7. Postanowienia końcowe 1. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowane dla niego leczenie żywieniowe jest opracowywane z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność przypadku oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk kliniczny nie bierze, zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. 2. Dietetyk kliniczny nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego leczenia żywieniowego lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, niezgłoszonych Dietetykowi klinicznemu. 3. W przypadku zaakceptowania oferty i podjęcia decyzji przez Pacjenta o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, Pacjent zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę wynikającą z Cennika lub ustaloną indywidualnie. Płatność odbywa się poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy wysłany mailem. 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż leczenie żywieniowe jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Leczenie żywieniowe zalecone raz nie jest przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli Dietetyka klinicznego. Dietetyk kliniczny nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie leczenia żywieniowego/indywidualnego jadłospisu wiedzy i kontroli Dietetyka klinicznego. 5. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka klinicznego mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka klinicznego. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka klinicznego naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich. ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług gabinetu DIETETYKA KLINICZNA. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów